THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10-2019

940

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10-2019

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC BƯU ĐIỆN HUYỆN

6280

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC BƯU ĐIỆN HUYỆN

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng Phó Giám đốc các Bưu điện huyện, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2019

16700

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

11090

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: