THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC BƯU ĐIỆN HUYỆN

5400

Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC BƯU ĐIỆN HUYỆN

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng Phó Giám đốc các Bưu điện huyện, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2019

12530

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

9630

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

14460

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên

Tuyển dung Giao dịch viên làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.