Lễ ký hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

800

Tin tức trang chủ

Lễ ký hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.