Giới thiệu dịch vụ Bưu phẩm thường

Bưu phẩm thường là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế qua mạng bưu chính công cộng.

Khối lượng

a. Thư, bưu thiếp, ấn phẩm, gói nhỏ có khối lượng tối đa là 2 kg/bưu gửi.

b. Vật phẩm dùng cho người mù có khối lượng tối đa là 7 kg/bưu gửi.
c. Túi M có khối lượng tối đa là 30 kg.

 

Kích thước

a. Giới hạn kích thước của bưu thiếp:
- Kích thước tối đa: 165 mm x 245 mm, với sai số 2 mm.
- Kích thước tối thiểu: 90 mm x 140 mm, với sai số 2 mm. 
- Tỷ lệ tối thiểu giữa chiều dài và chiều rộng: dài = rộng x  (≈ 1,4).
b. Giới hạn kích thước của gói nhỏ: 
- Kích thước tối thiểu: 210 x 148 mm.
- Kích thước tối đa: Tổng chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 900 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không vượt quá 600 mm, với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn, chiều dài cộng hai lần đường kính là 1040 mm, nhưng kích thước lớn nhất không vượt quá 900 mm.
c. Giới hạn kích thước của các loại bưu phẩm khác:
- Kích thước tối đa: Tổng chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 900 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không vượt quá 600 mm, với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn, chiều dài cộng hai lần đường kính là 1040 mm, nhưng kích thước lớn nhất không vượt quá 900 mm, với sai số 2 mm.
- Kích thước tối thiểu: Một mặt kích thước không nhỏ hơn 90 mm x 140 mm với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn: chiều dài cộng hai lần đường kính là 170 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100 mm.
Bảng báo giá

    Bảng cước dịch vụ chuyển phát trong nước