THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ thông báo số 428/TB-BĐBK ngày 10/02/2020 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 118 /QĐ-BĐBK ngày  09/04/2020 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,

Bưu đin tnh Bc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá Xe Ôtô tải thùng kín (BKS 97C-01861) với các nội dung như sau:

  1. Nội dung được lựa chọn:
  • Đơn v tổ chức đấu giá được chọn: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn
  • Đại diện: Bà Ngô Lan Phương               Chức vụ: Giám Đốc
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 7B Phường Đức Xuân _ Tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Số điện thoại liên hệ: 02093 880 668
  • Giá trị dịch vụ được lựa chọn: thù lao dịch vụ đấu giá theo thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 4/2020.
  1. Kế hoạch, hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thông báo đến đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn được biết. Đề nghị đơn vị xem xét về các điều khoản trong hợp đồng để tiến hành ký kết hợp đồng./.