Thực hiện Công văn số 92/BĐVN-DVBC ngày 07/01/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận theo TTLT số 18/2015/TTLT/BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ thông tin và truyền thông và Bộ Tài chính.

             Bưu điện tỉnh Bắc Kạn thực hiện niêm yết công khai thông tin về việc bưu gửi không phát được, cụ thể như sau:

            1. Địa điểm niêm yết:

             - Bưu cục: Giao dịch Bắc Kạn, tổ 7B phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn.

            - Trên website: http://www.bkpost.vn/

            2. Thời hạn niêm yết:  Đến hết ngày 15/02/2018.

            Trong thời gian niêm yết, nếu quý khách có nhu cầu nhận lại bưu gửi, xin vui lòng liên hệ về Bưu điện tỉnh Bắc Kạn (Phòng nghiệp vụ, ĐT: 02093871379) để được phối hợp giải quyết. Sau thời gian trên, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện xử lý bưu gửi không có người nhận theo quy định và không giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến bưu gửi đã hết thời gian công khai thông tin bưu gửi không có người nhận./.

           (Danh sách bưu gửi không có người nhận kèm theo)
 

             Trân trọng!

 

                       

 

                          

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

Đã ký

 

Trần Cao Hoài